Salmon with Chesapeake Corn, Tomato, Avocado Salad